Juridische vermeldingen

De website www.althotelslm.fr wordt uitgegeven door:

Alt’Hôtel

Verantwoordelijke voor de publicatie: ALTHOTEL

Realisatie: Bitwip

ARTIKEL 1: DOEL

Dit document heeft als doel de belangrijkste voorwaarden te definiëren waaronder Alt’Hotel de inhoud van haar databank opent voor internetgebruikers en de voorwaarden waaronder internetgebruikers toegang krijgen tot en gebruik maken van deze website. Elke verbinding met www.althotelslm.fr is gebonden aan het respecteren van deze gebruiksvoorwaarden die Alt’Hotel zich het recht voorbehoudt om naar eigen inzicht en op elk moment te wijzigen. Het raadplegen en gebruiken van de site www.althotelslm.fr impliceert automatisch uw akkoord met deze kennisgeving. In het tegenovergestelde geval raden wij u af deze website en de bijbehorende diensten te gebruiken.

ARTIKEL 2: INTELLECTUELE EIGENDOM

De volledige inhoud van de site www.althotelslm.fr valt onder het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten en is als zodanig volledig beschermd door het auteursrecht © Alt’Hotel. Elke kopie, aanpassing, reproductie, verspreiding, zelfs gedeeltelijk, van de inhoud van de site www.althotelslm.fr, op welke manier dan ook, is verboden zonder de toestemming van Alt’Hotel. De informatie op deze site kan op elk moment worden gewijzigd op initiatief van de uitgever en wordt verspreid zonder enige garantie en kan geen recht geven op enige vorm van compensatie.

ARTIKEL 3: TOEGANG TOT DE DIENST

Toegang tot www.althotelslm.fr is mogelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week, behalve in geval van overmacht, technische incidenten of interventies die nodig zijn voor de goede werking van de site. Alt’Hotel verleent de internetgebruiker alle rechten van verbinding vanaf microcomputers die verbonden zijn met een telecommunicatienetwerk dat de protocollen gebruikt die op het internetnetwerk in gebruik zijn. Het wordt uitdrukkelijk vermeld dat deze rechten exclusief en niet overdraagbaar zijn.

ARTIKEL 4: GEBRUIK VAN INHOUD

Geen van de inhouden, met name tekstueel of iconografisch afkomstig van de site www.althotelslm.fr, mag worden gekopieerd, gedownload, gereproduceerd, gepubliceerd of op welke manier dan ook worden overgedragen, behalve in het geval van een eenvoudige opname op uw microcomputer zolang dit niet voor commerciële doeleinden is en zolang u de wettelijke eigendomsvermeldingen volledig behoudt. Het wijzigen van deze inhouden of het gebruik ervan voor een ander doel vormt een directe inbreuk op de eigendomsrechten van Alt’Hotel. Het is met name strikt verboden om deze inhouden te gebruiken op een andere website of in een elektronische omgeving van welke aard dan ook.

ARTIKEL 5: CREDITS

Tenzij anders vermeld, zijn de teksten en illustraties op de site eigendom van Alt’Hotel. Het uploaden via elektronisch formulier of het verzenden per e-mail van foto’s of teksten geeft Alt’Hotel de toestemming om deze inhouden op deze Site of op elk ander door de vereniging uitgegeven medium te publiceren, met vermelding van de wettelijke eigendomsvermeldingen. Tenzij anders vermeld, zijn de foto’s eigendom van Alt’Hotel.

ARTIKEL 6: HYPERLINKS

6.1 Html-links naar andere sites

De site www.althotelslm.fr bevat links naar sites van partners waarvan de inhoud relevant of aanvullend werd geacht. Alt’Hotel oefent echter geen regelmatige controle uit op deze sites en neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites, hun toegankelijkheid en over de producten of diensten die zij aanbieden. Alt’Hotel kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade gerelateerd aan het gebruik van de partnersite.

6.2 Html-links naar de site www.althotelslm.fr

www.althotelslm.fr verbiedt alle links afkomstig van sites met een gewelddadig, pornografisch of pedofiel karakter, die de menselijke waardigheid kunnen schaden en, in het algemeen, in strijd zijn met goede zeden of tot doel hebben de verkoop van verboden of illegale objecten… Het wordt gespecificeerd dat het bestaan van een hyperlink van een derde site naar de site www.althotelslm.fr op geen enkele manier enige vorm van samenwerking tussen Alt’Hotel en de derde site impliceert. Alt’Hotel oefent geen controle uit over de sites van derden en wijst daarom elke medeverantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud, diensten en producten van sites die een html-link naar de site www.althotelslm.fr hebben geïmplementeerd. »